top of page

לחשוב מהר, להגיב נכון

סדנאות לשיפור תהליך קבלת החלטות ואימפרוביזציה בעולם העסקים.  

בעולם העסקים הנוכחי בו קיים קצב גבוה ומשתנה, נדרשת מהמנהל יכולת לתגובה מחושבת אך מהירה.

בתוכנית "לחשוב נכון, לחשוב מהר" אנו מציעים לשכלל את יכולות המשתתפים, על ידי השילוב הייחודי של אימפרוביזציה בתהליך קבלת החלטות ומאפשר עבודה על שני תהליכים קוגניטיביים מקבילים.

הראשון מקנה ידע והבנה על "איך מתקבלת החלטה" והשני מאפשר בעזרת עולם האימפרוב "לאמן את המוח" ביכולות אלתור ובחירה בין האופציות בזמן אפס כמעט.

בתוכנית פיתוח מנהלים בקבלת החלטות ואימפרוביזציה, אנו ממליצים להתמקד בתחומים הבאים, עימם מתמודד מנהל במהלך שגרת העבודה:

 תהליכי השפעה וקידום אינטרסים

 הנעת עובדים

 משא ומתן

 תהליך קבלת החלטה בארגון, הפוליטיקה הארגונית

 הקונפליקט המובנה, הפער בין קבלת החלטה לביצוע

 

 

הקושי העיקרי בתהליך קבלת ההחלטה הוא הבחירה בפעולה מסוימת בהווה כדי לקבל תוצאות עתידיות. תפוקת התהליך הינם בהנחת התשתית, להבנת תהליך קבלת החלטות, איך הוא מתנהל ו"מה אנחנו עושים". עצם הבנת התהליך והכשלים מובנים בו, הוא חלק נכבד בתהליך קבלת החלטה נכון.

התהליך שלהלן מקנה לכם כלים להבין, אילו מרכיבים משתתפים בתהליך קבלת ההחלטות ואיך ניתן להשפיע עליהם, מה האפשרויות לשיפורו ברמת הפרט והצוות.

התוכנית משלבת שלושה תהליכים מרכזיים - הבנת תהליך קבלת ההחלטות, הכרות עם המגבלות ואסטרטגיות לשיפור ביצועים. 

מטרות התוכנית למנהלים:

 הקניית ידע ותובנות על ההיבטים הפסיכולוגיים בתהליך ההחלטה

 הגורמים המשפיעים על התהליך קבלת ההחלטות

 הטיות שיפוטיות מהן ואיך הן משפיעות עלינו בתהליך

 רכישת כלים ומיומנויות לביצוע תהליך החלטה איכותי

 רכישת כלים לשיפור היצירתיות החשיבתית כבסיס לשיפור תהליך ההחלטה

 הפיכת הידע ל"טבעו השני" של מקבל ההחלטה כלומר, הקניית "הרגלי החלטה"

 

התהליך עובר דרך השלבים המרכזים שלהלן:

מגבלות המוח 

לשם קבלת החלטה אנו משתמשים בחשיבה מודעת ובלתי מודעת, תוך בחירת חלופות המבוססת על פרטי מידע שאנו מחזיקים על בזיכרון. אופן השימוש שלנו במידע מוגבל ומשפיע על היכולת שלנו לקבל החלטה.

הטיות בתהליך קבלת החלטות –

מהן הטיות קוגניטיביות / משפיעי מוטיבציה / כללי אצבע וכיצד הן משפיעות על מקבל ההחלטות.

במפגשים נערוך התנסויות הממחישות את אופן קיומן של הטיות בתהליך קבלת ההחלטות. להלן חלק מההטיות המרכזיות הרלוונטיות - הטיית האישוש, הטיית הסטאטוס קוו, הטיית הזמינות, הטיית הייצוג היחסי, הטיית המימד ותכונות, שנאת הפסד, הטיית הידיעה לאחור ועוד.

 

אסטרטגיות לשיפור ביצועי החלטה - 

לאחר שהבנו את המגבלות ואת ההטיות בתהליך קבלת החלטה, נוכל לתרגל מספר אסטרטגיות להשפיע על הלקוח בתהליך קבלת ההחלטה.  אם נאמץ האסטרטגיות האלו, נגביר את הסיכוי לקבלת החלטה איכותית ובעיקר מתאימה.                   

הכלים הייחודיים שאנו משלבים בתוכנית "לחשוב נכון להגיב מהר" באים לתת כלים להתמודדות בשגרת יומו של המנהל.

התכנית משלבת הקניית כלים (skills) גישות ניהוליות (attitudes) ופעולות ליישום (action) בשילוב כלים ניהוליים, חשיפה לתיאוריות ושיטות ניהול. תוכנית הקורס בנויה באופן מאפשר הטמעה ו"הורדה לשטח" ממפגש למפגש בשיטת ה –Small Quick Wins . התהליך מבוסס על מחקרים מתחומי הכלכלה, הפסיכולוגיה, תרבות ארגונית, חקר המוח והתנהגות צרכנים מהשנים האחרונות.

בתוכנית קבלת החלטות ואימפרוביזציה משולבים למידה וחוויה הינם ממוקדי תוצאות וכלים המאפשרים שיפור תהליכים ותוצאות. תהליכי הלמידה הם חווייתיים ומעצימים, הכוללים מיומנויות פרקטיות המאפשרות להטמיע את הנלמד וליישם אותו באופן מיידי בשטח העבודה.

bottom of page